Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Sint Jozef

R.K. Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 1 – 4529 GE Eede

Tel.: 0117-491422

E-mail: directie.stjozef@scoba.nl

Website: http://stjozef.scoba.nl

Directeur: mevr. S. van Hal – Schol.

Situering en een stukje geschiedenis

De R.K. basisschool Sint Jozef is de enige basisschool in Eede. Eede is een dorp in West Zeeuws-Vlaanderen op de grens met België. Eede ligt 22 km van Brugge, 30 km van Gent en 90 km van Brussel. Ten noorden van Eede ligt op 25 km afstand de monding van de Westerschelde. Daar kan men als voetganger of fietser met de veerpont oversteken naar Vlissingen. In 2003 is de tunnel onder de Westerschelde geopend, zodat we bij Terneuzen onder de Westerschelde door de overkant kunnen bereiken. Ons dorp heeft 800 inwoners, een kerk, een school, 2 winkels en een groot industrieterrein. Eede is ontstaan rond 1625, tijdens de 80-jarige oorlog, toen de protestanten uit Zuid-Nederland (België) een veilig heenkomen zochten naar de Noordelijke Nederlanden en dan bij Eede een veilige plaats vonden. De plaats is ontstaan op de kruising van het riviertje de EE en de Brieversstraat, een postweg tussen Gent en Brugge.
Vanaf de 19e eeuw bedroeg het aantal inwoners rond de 1000. Tussen de twee wereldoorlogen en kort na de 2e wereldoorlog was de vlasindustrie het hoofdmiddel van bestaan. Vele forenzen uit België kwamen hier werken en men hoopte dat velen van hen ook hier zouden gaan wonen.

De eerste school in Eede werd gesticht in 1796. In het gemeentehuis was een kamertje waar een onderwijzer les gaf. In 1921 is de Katholieke lagere school opgericht aan de Brieversstraat. Op de plaats van de huidige school was er toen een bewaarschool. De lagere school bestond uit 3 lokalen. Tijdens de oorlog zijn beide scholen vernield. Na de oorlog zijn ze allebei weer opgeknapt. Bij de lagere school werd een barak als noodlokaal bijgebouwd. In 1952 is er een nieuwe lagere school gebouwd aan de Schoolstraat. Daar waren 5 lokalen. Een tijdlang hebben we zelfs een extra lokaal moeten gebruiken bij de toenmalige zaal Sancta Maria, het parochiehuis. In april 1980 is onze huidige school, als onderdeel van het multifunctioneel centrum "Hof van Eede" geopend. Deze school bestaat uit de vroegere kleuterschool met 2 lokalen en daaraan aangebouwd nog 4 lokalen voor de lagere school. In 1985 zijn kleuterschool en lagere school samengevoegd tot basisschool. In 2005 is de peuterspeelzaal geopend, die aan de school verbonden is. De peuterspeelzaal biedt gedurende 5 ochtenden per week opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Kinderen mogen tot 5 ochtenden per week de peuterspeelzaal bezoeken.

Het multifunctioneel centrum bestaat behalve uit de school ook nog uit een dorpshuis, een gymzaal en een mortuarium. De mens wordt er van de wieg tot het graf verzorgd.

Waar de school voor staat
We streven in de school naar een omgang tussen de leerlingen en de leerkrachten, die getypeerd kan worden door respect, aandacht en beleefdheid. Consequentie daarvan is dat we nadrukkelijk eisen stellen aan het gedrag van de kinderen en de leerkrachten en van de ouders verwachten we dat ze de school daarin ondersteunen.
We streven naar een sfeer van openheid en eerlijkheid. We willen een school zijn, die laagdrempelig is voor kinderen en ouders, door een sfeer uit te stralen van veiligheid, gezelligheid en zorgzaamheid. Daarnaast beseffen we dat leren het best gebeuren kan in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat.

Uitgangspunten
De ouders, medezeggenschapsraad en team van de Sint Jozefschool stellen zich - in en door geregeld overleg- ten doel, opvoedkundig gunstige omstandigheden te scheppen ...

waardoor de aan de school toevertrouwde leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zich ononderbroken en optimaal kunnen ontwikkelen in de groei naar een eigen persoonlijkheid.

waarbij de ontplooiing van het vermogen om zich uit te drukken, gunstig beïnvloed wordt, zodat het kind zijn beleving door middel van woord, gebaar of beeld, kan overbrengen op anderen

waarbij het kind kennis en informatie opdoet, waardoor het zich beter bewust wordt van en inzicht verkrijgt in het eigentijds gebeuren;

waarbij het kind zichzelf en anderen leert ontdekken, waardoor samenspel, gesprek en samenwerking in harmonie kunnen groeien tot een positieve opstelling t.o.v. de medemens, zodat een eerlijk kritisch zicht ontstaat op de eigen toekomst en maatschappij;

waarbij het team van ouders, medezeggenschapsraad, directie, groepsleerkrachten en bestuur van het Molenbolwerk bij hun handelen en denken kindgericht te werk gaan, rekening houdend met de individuele mogelijkheden en de unieke eigenheid van ieder kind;

waarbij aan het eind van deze basisschoolperiode de vorming van het kind op zo'n niveau moet zijn, dat voor elk kind een soepele overgang gewaarborgd is naar één van de mogelijkheden van voortgezet onderwijs, welke aan zijn capaciteiten beantwoordt;

waarbij het totaal patroon van vorming belicht wordt door ons geloof in Jezus Christus.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over bs. Sint Jozef te Eede, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer: 0117-491422 of ons e-mail adres: directie.stjozef@scoba.nl