Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Op Dreef

R.K. Basisschool Op Dreef

Hennequinstraat 1 - 4527 CD Aardenburg

Tel.: 0117-491206

E-mail: directie.opdreef@scoba.nl

Website: http://opdreef.scoba.nl

Directeur: dhr. W. Lips

Over "Op Dreef"
Tot ca. 1970 waren er in Aardenburg twee bijzondere lagere scholen: één voor meisjes en één voor jongens. In 1972 werd één school geformeerd. In 1975 werden we ondergebracht in één gebouw. Destijds werd de naam "Op Dreef"gekozen. Deels een symbolische naam, deels genoemd naar de Wandeldreef, waar onze school aan grenst.

Waar wij voor staan
In ons werk zetten wij ons in om de kinderen op het gebied van leren en leven wegwijs te maken.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Het onderwijs gaat er mede van uit, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

Ten aanzien van leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding, die is afgestemd op de behoefte van de leerling.

Onze school is ook een leefgemeenschap. We willen daarom een sfeer scheppen, waarin kinderen zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Respect voor elkaar is voor ons belangrijk. Begrip en waardering voor andermans mening en levenswijze. Dat houdt een houding in van zorg voor elkaar, samenwerken en samen spelen.

Verder willen we de zorg voor materialen en onze omgeving benadrukken. En natuurlijk hoort verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken daar ook bij.

Typisch "Op Dreef"
Onze school is een katholieke school. Een aantal uitgangspunten komen uit de christelijk-joodse traditie:

gelijkwaardigheid van mensen

zorg voor zwakkeren en al het geschapene

geloof in de toekomst

ontplooiing van jezelf.

Wat concreter komt dat tot uiting in catechese lessen via de methode TREFWOORD. Daarin komen religieuze en sociale aspecten naar voren in bijbelverhalen en projecten. Ook binnen voor en na schooltijd hoort daar bij.

Op het ogenblik dat kinderen mee kunnen doen aan Eerste Communie (groep 3 en 4) of Vormsel (groep 8) worden ouders benaderd door school en parochie. De voorbereiding gebeurt deels binnen, maar ook voor een deel buiten de groep, met medewerking van een leerkracht. Regelmatig nemen we deel aan vieringen voor jeugd en gezin.

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze het katholiek zijn van de school onderschrijven en vanuit die houding allerlei onderwerpen benaderen en bespreken. Dit alles houdt overigens niet in dat wij mensen met ander geloof of eigen levensovertuiging afwijzen. Ook zij zijn welkom bij ons op school.

Het onderwijs op "Op Dreef"
We kiezen er voor om onze schoolorganisatie zo in te richten, dat jongere leerlingen de meeste aandacht krijgen. Door maatregelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (groepsgrootte-verkleining voor de onderbouw) is de formatie voor de onderbouwgroepen en de inzet daarvan wettelijk geregeld.

In groep 1 en 2 leren de kinderen spelenderwijs omgaan met materialen en onderwerpen uit de hun omringende wereld. "Spelend leren" en "zelfstandig werken" zijn daarbij sleutelwoorden. Ook aan begrippen en taalkundige ontwikkeling en voorbereidend rekenen wordt veel aandacht besteed. Het is de basis en voorbereiding voor allerlei activiteiten en te leren vaardigheden. Dit mondt uit in groep 3 in het leren lezen, schrijven, rekenen.

Vanaf groep 3 worden leergebieden gescheiden aangeboden. "Zelfstandig werken" en "differentiatie" zijn belangrijk en worden steeds verder doorgevoerd in de hogere groepen. De laatste jaren zijn vrijwel alle lesmethoden vernieuwd, zodat die aansluiten bij onze eigentijdse manier van werken.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over bs.Op Dreef in Aardenburg, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer: 0117-491206 of ons e-mail adres:
directie.opdreef@scoba.nl of informatie zoeken op onze website: http://opdreef.scoba.nl