Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Molenbolwerk

R.K. Basisschool Molenbolwerk

Verlengde Molenstraat 1 - 4515 AT IJzendijke

Tel.: 0117-301542

E-mail: directie.molenbolwerk@scoba.nl

Website: http://molenbolwerk.scoba.nl

Directeur: de heer F. Boerebach

Situering van de school

Ons schoolgebouw is in 1977 gebouwd aan een rustige rand van het dorp, achter de R.K.kerk, vlakbij waar eens een molen stond. De school staat op het terrein van een voormalig klooster. Het torentje op de speelplaats is daar nog het enig overblijfsel van. De school is gelegen aan een zeer verkeersarme straat. De kinderen die de school bezoeken komen uit het gehele dorp maar ook van ver uit de omgeving. De school heeft een groot en pas vernieuwd speelplein. Een gedeelte hiervan, met zandbak en speeltoestellen, is speciaal voor de onderbouw; een ander gedeelte, met een grote open ruimte en veel zitgelegenheid, is voor de midden- en bovenbouw. Het speelplein wordt omgeven door een muur, hekwerk en door groen. Aan de rand van het speelplein is een ruime, afsluitbare fietsenstalling. Het schoolgebouw heeft een aparte toegang voor de kleuters en een voor de overige groepen.

Schoolgrootte
De school telde de afgelopen jaren steeds rond de 100 kinderen. Dit aantal leerlingen geeft onze school recht op een personeelsformatie van rond de 5 formatie-eenheden. Dit wil min of meer zeggen dat we personeel mogen aanstellen om 5 groepen te vormen. Naast deze groepen zijn er 1 à 2 leerkrachten beschikbaar om de combinatiegroepen te ondersteunen of te splitsen.

Het klimaat van de school
We streven in de school naar een omgang tussen de leerlingen en leerkrachten die getypeerd wordt door respect, aandacht en beleefdheid. Consequentie daarvan is, dat we nadrukkelijk eisen stellen aan het gedrag van de kinderen en de leerkrachten en van de ouders verwachten dat ze de school daarin ondersteunen.
We streven naar een sfeer van openheid en eerlijkheid. We willen een school zijn die laagdrempelig is voor kinderen en ouders door een sfeer uit te stralen van veiligheid, gezelligheid en zorgzaamheid. Daarnaast beseffen we dat leren het best gebeuren kan in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Ten dienste daarvan proberen we vaste momenten of rituelen te creëren in het dagritme, in de schoolweken, in het schooljaar.

Uitgangspunten
De ouders, medezeggenschapsraad en team van het Molen bolwerk stellen zich - en en door geregeld overleg- ten doel, opvoedkundig gunstige omstandigheden te scheppen...

waardoor de aan het Molenbolwerk toevertrouwde leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zich ononderbroken en optimaal kunnen ontwikkelen in de groei naar een eigen persoonlijkheid.

waarbij de ontplooiing van het vermogen om zich uit te drukken, gunstig beïnvloed wordt, zodat het kind zijn beleving door middel van woord, gebaar of beeld, kan overbrengen op anderen

waarbij het kind kennis en informatie opdoet, waardoor het zich beter bewust wordt van en inzicht verkrijgt in het eigentijds gebeuren;

waarbij het kind zichzelf en anderen leert ontdekken, waardoor samenspel, gesprek en samenwerking in harmonie kunnen groeien tot een positieve opstelling t.o.v. de medemens, zodat een eerlijk kritisch zicht ontstaat op de eigen toekomst en maatschappij;

waarbij het team van ouders, medezeggenschapsraad, directie, groepsleerkrachten en bestuur van het Molenbolwerk bij hun handelen en denken kindgericht te werk gaan, rekening houdend met de individuele mogelijkheden en de unieke eigenheid van ieder kind; waarbij aan het eind van deze basisschoolperiode de vorming van het kind op zo'n niveau moet zijn, dat voor elk kind een soepele overgang gewaarborgd is naar één van de mogelijkheden van voortgezet onderwijs, welke aan zijn capaciteiten beantwoordt;

waarbij het totaal patroon van vorming belicht wordt door ons geloof in Jezus Christus

Doelstellingen
Het onderwijs op het Molenbolwerk richt zich in elk geval op:

de sociaal-emotionele
de verstandelijke
de zintuiglijke, motorische en lichamelijke
de creativiteits-
en de religieuze ontwikkeling.

Ons onderwijs is gericht op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen, om tot een zodanige ontplooiing van de zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid van de leerlingen te komen, dat zij op een positieve wijze hun plaats in onze samenleving kunnen beleven.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over bs. Het Molenbolwerk in IJzendijke, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer: 0117-301542 of ons e-mail adres: directie.molenbolwerk@scoba.nl

Of u kunt onze website raadplegen op: http://molenbolwerk.scoba.nl