Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

Home

Welkom op de website van SCOBA, Stichting Confessioneel Basisonderwijs West Zeeuws Vlaanderen. Mogen wij ons aan u voorstellen:

De naam van onze stichting is: Stichting Confessioneel Basisonderwijs West Zeeuws Vlaanderen, kortweg: SCOBA. Het kantoor van onze stichting is gevestigd in Oostburg, aan de Nieuwstraat 50b, waar ook het Zwin College is gevestigd.

De doelstelling van onze stichting is als volgt verwoord in onze statuten:

"De stichting heeft - zonder winstoogmerk - ten doel de bevordering van het rooms-katholiek, het protestants-christelijk en, daar waar afzonderlijke rooms-katholieke en protestants-christelijke niet mogelijk is, het interconfessioneel basisonderwijs in West Zeeuws-Vlaanderen.".

Onze stichting is het bevoegd gezag van de 6 bijzondere basisscholen in de gemeente Sluis in West Zeeuws-Vlaanderen. De namen en verdere bijzonderheden van de scholen kunt u vinden door te klikken op de knop "scholen" in het menu bovenaan deze pagina.

Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast hebben in het bestuur zitting: een afgevaardigde van het dekenaat en één afgevaardigde van elke school.

Een groot aantal bestuurstaken is gedelegeerd aan de algemeen directeur van onze stichting, de heer H. Verweg. Hij heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en hij rapporteert hierover aan het bestuur. Bovendien is hij voorzitter van het directieberaad.

Op onze website kunt u zich nader informeren over allerhande onderwerpen, die verband houden met ons bestuur of onze scholen.

Klikt u op een van de knoppen, om over een onderwerp nader te worden geïnformeerd.

Namens SCOBA,

Henk Verweg, Algemeen Directeur.

Onze scholen

Meer stromen school

Meerstromenschool in Groede

De Meerstromenschool is een fusieschool tussen een Katholieke en een Protestants-Christelijke school. Op onze school wordt er rekening gehouden met ieders godsdienstige opvattingen.

Wij willen een school zijn waar kinderen zich geborgen voelen en ouders welkom zijn. We willen dat kinderen zich kunnen ontplooien, maar vooral zichzelf kunnen zijn. We zetten ons in om de kinderen een zo breed mogelijke waaier van kennis en vaardigheden bij te brengen in een school die hen omarmt. Wij staan altijd klaar voor een persoonlijk contact met u.

Bezoek de website van de Meerstromenschool

Molenbolwerk

Molenbolwerk IJzendijke

Ons schoolgebouw is in 1977 gebouwd aan een rustige rand van het dorp, achter de R.K.kerk, vlakbij waar eens een molen stond. De school staat op het terrein van een voormalig klooster. Het torentje op de speelplaats is daar nog het enig overblijfsel van. De school is gelegen aan een zeer verkeersarme straat. De kinderen die de school bezoeken komen uit het gehele dorp maar ook van ver uit de omgeving. De school heeft een groot en pas vernieuwd speelplein. Een gedeelte hiervan, met zandbak en speeltoestellen, is speciaal voor de onderbouw; een ander gedeelte, met een grote open ruimte en veel zitgelegenheid, is voor de midden- en bovenbouw. Het speelplein wordt omgeven door een muur, hekwerk en door groen. Aan de rand van het speelplein is een ruime, afsluitbare fietsenstalling. Het schoolgebouw heeft een aparte toegang voor de kleuters en een voor de overige groepen.

Bezoek de website van de Molenbolwerk

Op Dreef

Op Dreef Aardenburg

Tot ca. 1970 waren er in Aardenburg twee bijzondere lagere scholen: één voor meisjes en één voor jongens. In 1972 werd één school geformeerd. In 1975 werden we ondergebracht in één gebouw. Destijds werd de naam "Op Dreef" gekozen. Deels een symbolische naam, deels genoemd naar de Wandeldreef, waar onze school aan grenst.

Bezoek de website van de Op Dreef

Sint Bavoschool

St. Bavo Oostburg

Achter de Katholieke Kerk in Oostburg staat sinds november 2015 een mooi, nieuw MFC. De Sint Bavoschool is de grootste bewoner van dit gebouw. Als interconfessionele school staan we voor leerling-tevredenheid door een veilige leeromgeving te bieden, zodat de leerlingen het optimale kunnen bereiken. Om dit waar te kunnen maken, zetten wij ons als team in om samen met ouders en betrokkenen de kinderen met vertrouwen en plezier te kunnen laten leren.

Wij werken vanuit een gedeelde identiteit. Groepsoverstijgende (les)activiteiten zijn onderdeel van het leerproces. Als Sint Bavoschool gaan wij voor differentiatie aansluitend op de behoefte van het kind, waarbij kind- en oudergesprekken en leerling-gegevens uitgangspunt zijn. Als ouders en leerkrachten hier gezamenlijk aan werken, is de kans op succes het grootst.

Bezoek de website van de Sint Bavoschool

Sint Jozef

St. Jozef Eede

We streven in de school naar een omgang tussen de leerlingen en de leerkrachten, die getypeerd kan worden door respect, aandacht en beleefdheid. Consequentie daarvan is dat we nadrukkelijk eisen stellen aan het gedrag van de kinderen en de leerkrachten en van de ouders verwachten we dat ze de school daarin ondersteunen.

We streven naar een sfeer van openheid en eerlijkheid. We willen een school zijn, die laagdrempelig is voor kinderen en ouders, door een sfeer uit te stralen van veiligheid, gezelligheid en zorgzaamheid. Daarnaast beseffen we dat leren het best gebeuren kan in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat.

Bezoek de website van de Sint Jozef

De Molenkreek

De Molenkreek Schoondijke

Aan de Prinses Irenestraat in Schoondijke vindt men een school: de Molenkreek. Dit is de enige overgebleven basisschool in Schoondijke. De school is een fusieschool, tot stand gekomen in 2009 door de fusie van de R.K. Basisschool Sint Petrus en de P.C. Basisschool De Wegwijzer. Beide scholen vielen al onder het Scoba-bestuur. In de eerste helft van 2020 is de school verhuisd naar het nieuwe Multifunctioneel Centrum in Schoondijke en heeft de school de nieuwe naam: de Molenkreek, gekregen.

Bezoek de website van de Molenkreek