Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

St. Petrus - Wegwijzer

I.C. Basisschool Sint Petrus-De Wegwijzer

Koningin Julianastraat 21 - 4507 BG Schoondijke

Tel.: 0117-401777

Email: directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl

Website: http://stpetrus-dewegwijzer.scoba.nl

Directeur: mevr. I. de Bruyckere

Over "Sint Petrus-de Wegwijzer"

Aan de Koningin Julianastraat in Schoondijke vindt men een school: Sint Petrus-de Wegwijzer. De school is een fusieschool, tot stand gekomen in 2009 door de fusie van de R.K. Basisschool Sint Petrus en de P.C. Basisschool De Wegwijzer. Beide scholen vielen al onder het Scoba-bestuur. Sinds schooljaar 2017-2018 is na sluiting van de Pr. Ireneschool dit de enige school in Schoondijke.

Waar wij voor staan en onze doelen

In ons werk zetten wij ons in om de kinderen op het gebied van leren en leven wegwijs te maken. Het eerste punt - leren - staat omschreven in artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs:

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Het onderwijs
a. gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

Ten aanzien van leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.

De wet op het primair onderwijs is de belangrijkste wet voor het basisonderwijs, omdat daarin omschreven staat hoe het onderwijs in ons land is geregeld.

Onze school is ook een leefgemeenschap. We willen daarom een sfeer scheppen, waarin kinderen zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Respect voor elkaar is voor ons belangrijk om elkaar in de school tegemoet te treden. Begrip en waardering voor andermans mening en levenswijze, vooral voor mensen die zich onderscheiden door handicap, geloof, huidskleur of manier van leven. Dat houdt tegelijk een houding in van zorg voor elkaar, samenwerken en samen spelen. Verder willen we de zorg voor materialen en onze omgeving benadrukken. En natuurlijk hoort verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken daar ook bij.

Wij willen ook een bijdrage leveren aan de leefgemeenschap in het dorp. Deelname aan bijvoorbeeld vieringen in de kerk, activiteiten georganiseerd door de ondernemingsvereniging, dodenherdenking en andere initiatieven benaderen wij met een positieve en actieve houding.

De Sint Petrus-de Wegwijzer stelt eens per vier jaar een schoolplan op. In dat schoolplan staat een opsomming van zaken die de school in die periode aan wil pakken en veranderen. Dit schoolplan stellen we op met behulp van de schoolbegeleidingsdienst. Het plan ligt ter inzage op school. U kunt dit plan opvragen bij de directeur. Schooljaar 2015-2019 is er een nieuw plan gemaakt. Schooljaar 2017-2018 is het derde jaar van het schoolplan..

Typisch "Sint Petrus-de Wegwijzer"

Onze school is een Interconfessionele basisschool. Per 1 augustus 2009 is in Schoondijke een fusieschool ontstaan tussen de Rooms-Katholieke en de Protestants-Christelijke school. Per 1 augustus 2017 is het de enige school in het dorp.

Er is voor een dusdanige organisatie gezorgd, dat er rekening gehouden wordt met ieders godsdienstige opvattingen. Zo wordt er geen inbreuk gepleegd op persoonlijke principes. Vanuit een Christelijke levensovertuiging proberen we de kinderen te helpen bij hun groei naar het volwassen worden. Er wordt naar gestreefd elk kind op zijn/haar niveau en mogelijkheden verder te helpen zonder onderbreking, vandaar dat er veel aandacht wordt besteed aan een goede begeleiding van de kinderen gedurende de gehele schooltijd. Door een prettige sfeer te scheppen proberen we een situatie te laten ontstaan, waarin het kind zich thuis voelt en zodoende fijn kan leren en spelen.

Godsdienstige vorming is voor ons meer dan een aantal keer per week godsdienstonderwijs geven. Het moet ook blijken uit de sfeer die er op school heerst, het gevoel van veilig zijn, van geborgenheid. Tijdens de godsdienstlessen gaan we uit van de eigen beleving van de kinderen. De lessen worden gegeven volgens de methode "Trefwoord". Hiermee werken we bijna dagelijks met een weektotaal van 1 uur. Als er interkerkelijke bijeenkomsten zijn (bijv. de 4-mei viering) wordt hieraan alle medewerking verleend. Kinderwoorddiensten in diverse kerken worden, indien deze op tijd doorgegeven zijn aan de directeur, in de nieuwsbrief genoemd. We werken in samenwerking met de parochie, de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze het interconfessioneel zijn van de school onderschrijven en vanuit die houding allerlei onderwerpen benaderen en bespreken. Dit houdt overigens in, dat wij mensen met een ander geloof of eigen levensovertuiging respecteren en dat ook zij welkom zijn bij ons op school.

Het hoofdgebouw telt drie lokalen en één ruimte met  flexibele wanden, zodat er in het midden van het gebouw een grotere ruimte gemaakt kan worden bij speciale gelegenheden. Twee grote  speel-leerlokalen worden gebruikt door de kinderen van de groepen 1 en 2. Het andere lokaal is voor groep 7/8 dit schooljaar.

De ingang van het plein voor het hoofdgebouw is aan de A. van Ostadestraat. De fietsenstalling staat aan die ingang. Er is ook een ingang aan de andere kant van de school.

De dependance telt drie lokalen en een grotere tussenruimte. In de dependance wordt schooljaar 2017-2018 gewerkt met groep 3 t/m 6. Op de vrijdagmiddag is groep 5 t/m 8 in dit gebouw aan her werk.

De dependance heeft een eigen fietsenstalling.

Het onderwijs op bs. Sint Petrus-de Wegwijzer

Wij streven er naar om elk jaar 5 groepen te formeren. Schooljaar 2017-2018 werken we in es lokalen in de volgende combinaties: groep 1/2 a, groep 1/2 b, groep 3/4 , groep 4/5, groep 6 en groep 7/8. Dit neemt niet weg dat de combinatie op sommige momenten in de week anders kan zijn.

In de groepen 1 en 2 leren de kinderen spelenderwijs en ongedwongen met materialen en onderwerpen uit de hen omringende wereld. "Spelend leren" en "zelfstandig werken" zijn daarbij uitgangspunten. We werken veel met onderwerpen uit het project Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-project) waarbij we samenwerken met de Stichting Kinderopvang.. De methode Schatkist en Ik en Ko zijn vaak handvatten voor de leerkracht om de lessen vorm te geven. Sinds enkele jaren hebben de leerkrachten groep 1 en 2 zich geschoold in het werken met “Onderbouwd” ,  een methode voor deze groepen waarin alle facetten geïntegreerd zijn en de kinderen goed gevolgd kunnen worden.  Het leren in groep 1 en 2 is de basis en voorbereiding voor het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Vanaf groep 3 worden leergebieden gescheiden aangeboden.

Ons rekenonderwijs kent een bijzondere opzet vanaf groep 3. Door heel de school rekenen de kinderen op hetzelfde moment, waarbij de kinderen soms ook van lokaal en leerkracht ruilen. Iedereen krijgt een rekenprogramma op zijn of haar niveau aangeboden. Ook voor het leesonderwijs laten we de klassenindeling los en leest iedereen op zijn of haar eigen niveau.

De school hoopt in het kalenderjaar 2018 een nieuw gebouw te kunnen krijgen met een nieuwe naam zodat alle groepen in hetzelfde gebouw zullen zitten. Ook de Kinderopvang van Schoondijke zal in dit gebouw gesitueerd zijn.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over bs. Sint Petrus-de Wegwijzer in Schoondijke, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer: 0117-401777 of ons e-mail adres: directie.sintpetrus-dewegwijzer@scoba.nl