Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Scoba

De Drieklank

C.N. Basisschool De Drieklank 

Orion 32 - 4501 GG Oostburg

Tel.: 0117-453044

E-mail: directie.dedrieklank@scoba.nl

Website: http://dedrieklank.scoba.nl

Directeur: mevr. A. Prent – Overtoom

WIE, WAT IS "DE DRIEKLANK"

"De Drieklank" is een protestants christelijk basisschool, die in stand wordt gehouden door de Stichting Confessioneel Basisonderwijs West Zeeuws-Vlaanderen, ook wel Scoba genoemd. De Drieklank is de enige prot.chr. basisschool in West Zeeuws-Vlaanderen en is daardoor ook wel een beetje streekschool. Dat houdt in dat er ook kinderen van andere kernen dan Oostburg bij ons op school zitten.

De stichting kent een bestuur waarin ouders van de betrokken scholen zitting hebben. Ook via de m.r. en de g.m.r. hebben de ouders rechtstreeks inspraak bij het bestuur. De m.r. heeft haar instemming verklaard met de vorm en inhoud van de schoolgids, die op school verkrijgbaar is.

Rechtstreekse betrokkenheid en inspraak van ouders bij het besturen van de scholen is uitgangspunt van deze bestuursvorm.

Het aantal leerlingen schommelt de laatste jaren rond de 55.

Naast de directeur werken er zeven leerkrachten op onze school: de dames Adriaansen, Prent, Van den Hauwe, van Poele, Schol als groepsleerkrachten, mevr. de Cooker als vakleerkracht voor gymnastiek en zwemmen en mevr. Van Keulen als IB-er.

De leerlingen zijn verdeeld in drie zgn bouwgroepen: de onderbouw, die bestaat uit de groepen 1 en 2, de middenbouw met de groepen 3,4 en 5 en tenslotte de bovenbouw met de groepen 6,7,8. In de loop van de week formeren we ook andere combinaties zoals bijv. op dinsdag- en vrijdagochtend wanneer we in vier groepen werken.

De Drieklank heeft een aantal duidelijke profielen in haar onderwijs.

Als eerste het prot. Chr. karakter, waarover hieronder meer. We zijn ook “Zwemschool”, omdat wij het hele jaar door zwemlessen geven in de middenbouw, ook als er door de gemeente geen zwemonderwijs wordt gefaciliteerd. Zie onze schoolgids onder het kopje Middenbouw.

We manifesteren ons ook als “Verkeersschool”. Onze school draagt het verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat er veel aandacht is voor verkeersonderwijs aan de kinderen, dat we een jaarlijkse verkeersdag houden en dat we twee verkeersouders hebben.

We zijn ook een heel muzikale school. Er zijn veel kinderen die een muziekinstrument bespelen en hiermee maken we bij vieringen een echt schoolorkest.

Bij het laatste inspectiebezoek noemde de inspectrice ons ook een heel “zorgzame” school, waarmee zij bedoelde dat de zorg en vooral de extra zorg die wij aan onze leerlingen besteden van een heel goede kwaliteit is.

Het christelijke uitgangspunt is fundamenteel voor ons onderwijs, omdat wij vinden dat het er niet alleen om gaat kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen, maar dat het de taak van het onderwijs is de kinderen te leren het schrijven, lezen en rekenen te gebruiken ten dienste van vrede, gerechtigheid en behoud van Gods schepping.

Vanuit de bijbel weten wij dat de twee belangrijkste geboden zijn: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Met dit omzien naar elkaar staat of valt het christelijk onderwijs. Dit uitgangspunt moet tastbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang en de zorg voor elkaar. Kinderen hebben daar recht op. Zij zijn aan onze zorgen toevertrouwd en kunnen zich alleen goed ontwikkelen als ze zich op school veilig en geborgen weten. Deze visie proberen wij voor te leven in onze dagelijkse omgang met de kinderen. Meer specifiek komt dit ter sprake tijdens de godsdienstige vorming, waar wij “Trefwoord” voor gebruiken, een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Ook de sociaal-emotionele vorming is een belangrijk aspect van deze methode.

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over bs De Drieklank in Oostburg, kunt u contact opnemen met de school via ons telefoonnummer of mailadres. Voor meer informatie, verslag en foto’s van activiteiten verwijzen we naar onze website: http://dedrieklank.scoba.nl.